Vote IAN BERKELEY-HURST

Pleidleisiwch dros Ian Berkeley-Hurst i fod yn AS dros Wrecsam ar y 12fed o Ragfyr, 2019.
Vote Ian Berkeley-Hurst for Wrexham MP on the 12th December 2019

My Mission

To make a difference to Wrexham by working to complete each pledge I have made. There are 4 pledges: And working together these can be achieved. Each pledge will make a difference to lives in Wrexham and to the environment in Wrexham. Taken together these 4 pledges set the future revitalisation of Wrexham that will give hope to all in Wrexham.

I wneud gwahaniaeth i Wrecsam drwy weithio i wireddu pob addewid rwyf wedi’i gwneud. Mae yna 4 o addewidion: Gan gydweithio, fe ellir cyflawni’r rhain. Bydd pob addewid yn gwneud gwahaniaeth i fywydau yn Wrecsam ac i’r amgylchedd yn Wrecsam. O’u cymryd gyda’i gilydd, mae’r 4 addewid hyn yn dechrau adfywiad Wrecsam yn y dyfodol, fydd yn rhoi gobaith i bawb yn Wrecsam.  

Why Ian Berkeley-Hurst

Mae gen i brofiad bywyd a’r sgiliau i adfywio Wrecsam fel tref.

O fasnachwr marchnad yn gwerthu blodau i fusnes yn Siapan ac ymlaen wedyn i fod yn Gyfreithiwr wrth ei waith, ar ôl astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Caerwysg fel myfyriwr aeddfed, rwyf yn ddiweddar wedi gweithio ag Awdurdodau Lleol a materion plant. Mae gennyf brofiad amrywiol, o waith â dwylo yn adeiladu tai, i gynghori cleientiaid sy’n wynebu materion cyfreithiol.

Rwyf yn byw gyda fy nghymar, mab bach 3 oed, a fy merch sy’n 9 oed. Gyda’n gilydd, mae fy nghymar a minnau’n gofalu am fy mam sy’n byw’n dda â dementia fasgwlar cyfnod datblygedig gartref gyda ni. Mae fy mab 19 oed mewn Prifysgol ac mae fy mhlentyn hynaf yn cwblhau astudiaethau ôl-raddedig.

Wedi’m galw at y Bar – Bargyfreithiwr nad yw wrth ei waith

I have life experience and the skills to make Wrexham come alive again as a town.

From market trader selling flowers to business in Japan and onto practising Solicitor having read law at Exeter University as a mature student. I have latterly worked with Local Authorities and children issues. My experience is varied, from manual work building houses to advising clients facing legal issues.

I live with my partner, a son aged 3, and my daughter age 9. Together my partner and I look after my mother who lives well with late Stage Vascular dementia at home with us. My 19 year old son is at University and my oldest child is completing post graduate studies.

Called to the Bar - Barrister Non-Practising.

1. Adduned

Fe roddaf Wrecsam yn gyntaf: Rwyf yn addo datrys bywydau pobl sy’n cysgu allan yn Wrecsam.

2. Adduned

Fe roddaf Wrecsam yn gyntaf: Rwyf yn addo gwneud bywydau gofalwyr a phobl anabl yn well yn Wrecsam

3. Adduned

Fe roddaf Wrecsam yn gyntaf: Rwyf yn addo dechrau ar y frwydr i drechu cynhesu byd-eang drwy blannu mwy o goed yn Wrecsam.

4. Adduned

Fe roddaf Wrecsam yn gyntaf: Rwyf yn addo gweithio i gael mwy o heddweision yn Wrecsam.


1. Pledge

I will put Wrexham first: I pledge to resolve the rough sleepers lives in Wrexham.

2. Pledge

I will put Wrexham first: I pledge to make the lives of carers and disabled people better in Wrexham.

3. Pledge

I will put Wrexham first: I pledge to begin the battle to beat global warming by planting more trees in Wrexham.

4. Pledge

I will put Wrexham first: I pledge to work for more Police officers in WrexhamClick NOW to read my letter to you in Wrexham

 

Wrexham
Vote on the 12th December for
Ian Berkeley-Hurst


Placeholder Picture

Pam Wrecsam /  Why Wrexham 

Pam Wrecsam ... dyma dref frodorol fy mhlant a’m cymar. Mae nain yn byw yma, ac mae taid wedi’i gladdu yma yn Wrecsam. Mae llawer o aelodau fy nheulu’n byw yma, yn cynnwys chwaer fy nghymar a’i gŵr hithau. Os caf fy ethol, fe fydd symud fy nheulu ifanc i Wrecsam yn rhoi cyfleoedd gwych inni i gyd: o’r cefn gwlad prydferth sydd o amgylch i’r bywyd bywiog yn Wrecsam.

Why Wrexham…it is my children’s and my partners home town. Grandma lives here, Grandfather is buried here in Wrexham. Many of our family members live here including my partners sister and husband. If elected moving our young family to Wrexham will give us all great opportunities: from the beautiful countryside around to the vibrant life in Wrexham.

Volunteer / Gwirfoddolw 

Wrexham Brexit party needs all the volunteers it can find. To turn up in Wrexham on each day from now to the 12th December 2019. To spread out across the seat and spread the message: only the Brexit Party and only Ian Berkeley-Hurst, the candidate for Wrexham, has the ability, passion and drive to make Wrexham great again for all.

If you believe 17.4 million votes should count then for the sake of Freedom and your families future wellbeing and inheritance you must attend Wrexham.

Call Ian / Text Ian / WhatsApp Ian on 07308 167400

Mae ar Blaid Brexit Wrecsam angen yr holl wirfoddolwyr y gall hi eu canfod. I ddod i Wrecsam bob diwrnod rhwng hyn a’r 12fed o Ragfyr, 2019. I wasgaru ledled y sedd ac i ledaenu’r neges: dim ond Plaid Brexit a dim ond Ian Berkeley-Hurst, yr ymgeisydd dros Wrecsam, sydd â’r gallu, yr angerdd â’r tanbeidrwydd i wneud Wrecsam yn wych unwaith eto inni i gyd.

Os ydych yn credu y dylai 17.4 miliwn o bleidleisiau gyfrif, yna er lles Rhyddid a lles a threftadaeth eich teuluoedd yn y dyfodol, mae’n rhaid ichi ddod i Wrecsam.

Ffoniwch Ian / Tecstiwch Ian / WhatsAppiwch Ian ar 07308 167400.

Promoted by Ian Jonathan Berkeley-Hurst candidate and agent for the Brexit Party of 83 Victoria Street, London, SW1 0HA 
Hyrwyddwyd gan Ian Jonathan Berkeley-Hurst, ymgeisydd ac asiant dros Blaid Brexit o 83, Victoria Street, Llundain SW1 0HW.
© Ian Jonathan Berkeley-Hurst 29/11/201