Brexit Party cares about the Planet

Ian Berkeley-Hurst

Wrexham Brexit Party Candidate

Unlike some other candidate I will put Wales and Welsh first

Yn wahanol i ryw ymgeisydd arall, fe roddaf Gymru a Chymreictod yn gyntaf

Brexit Party.

I joined the Brexit Party and applied to be a Candidate because:

The Brexit party means freedom:

Freedom to focus on what I believe is important to us as an independent nation. To allow our members of parliament to take decisions on our behalf, answerable direct to us, the voters not to a European commission.

The power to protest outside our parliament knowing that it makes a difference, not outside a remote European Parliament. Not for us the riots in Paris over the right to self govern.

Freedom to chose how we spend our money, on our projects, for our people. To make our tax policies and spending plans. For our MPs to debate in Parliament what is in the best interest of Great Britain not the EU.

The freedom to spend our money. Not handouts from Europe of our money claimed to be given as a gift from our European masters. We can choose to spend more on our schools to give a better education to future generations. And more on health care with the savings made from leaving Europe. Or any project in the national interest.

We could even, if we wished, save thousands of British steel jobs. Free from the restrictions of Europe that deny us the right to subsidise an industry of national importance to the safety of our nation.

Freedom to keep the pound not to be forced to accept the Euro. Not to be tied to a central monetary policy thats failing. A policy thats causing high youth unemployment in Spain, Italy and Portugal in pursuit of failing European dreams of a federal state.

Freedom to turn to our friends in the world, America, Australia, New Zealand, the Common Wealth and build new trading partnerships. Even to enter a free trade agreement with Europe, if only they can over come the idea that independence needs to be punished, that Britain needs to be punished.

The freedom to negotiate the best trade deals for Britain throughout the world. It does not take 7 years and need 27 Governments to ratify a (Canadian) Trade deal… it just takes our Parliament, our MP's independent of any other county to take the initiative. To take this country forward.

The freedom to deal with the Northern Irish issue once and for all. To negotiate with Southern Ireland about the way forward without the threat of no free trade deal with Europe. To finally settle the issue with Spain over its claim on Gibraltar.

To send the message to the world that Great Britain is back in business with the world.

The freedom to set up Great Britain as the home of world business. To build a world leading infrastructure for business and social care to help all our people prosper, not the few in Brussels.

If you believe in freedom as I do then: You must join the Brexit Party as a supporter.

You must tell your friends and family to support The Brexit Party, and most importantly of all, You must vote for the Brexit Party at the next general election and for me as your Brexit Party Member of Parliament in Wrexham.


Fe ymunais â Phlaid Brexit gan ymgeisio i fod yn Ymgeisydd oherwydd:

Mae Plaid Brexit yn golygu rhyddid:

Rhydd i ganolbwyntio ar yr hyn rwyf yn ei gredu sy’n bwysig inni fel cenedl annibynnol. I ganiatáu i’n Haelodau Seneddol wneud penderfyniadau ar ein rhan, yn atebol yn uniongyrchol i ni, y pleidleiswyr, nid i’r Comisiwn Ewropeaidd.

Y pŵer i brotestio y tu allan i’n Senedd gan wybod ei fod yn gwneud gwahaniaeth, nid y tu allan i ryw Senedd Ewropeaidd anghysbell. Nid drwy achosi reiat ym Mharis dros yr hawl am hunanreolaeth rydym ni’n gweithredu.

Rhyddid i ddewis sut rydym yn gwario’n harian, ar ein prosiectau ni, i’n pobl ni. I lunio’n polisïau trethi a’n cynlluniau gwario. Er mwyn i’n Haelodau Seneddol ddadlau yn y Senedd beth yw buddiannau gorau Prydain Fawr, nid yr UE.

Y rhyddid i wario’n harian. Nid cardod oddi wrth Ewrop a ddaw o’n harian ni’n hunain i’w roi inni fel rhodd oddi wrth ein meistri Ewropeaidd. Fe allwn ddewis gwario mwy ar ein hysgolion i roi gwell addysg i genedlaethau’r dyfodol. A mwy ar ofal iechyd â’r arbedion a wneir o adael Ewrop. Neu unrhyw brosiect er bydd cenedlaethol.

Fe allem, petaem yn dymuno, arbed miloedd o swyddi dur Prydain. Yn rhydd o gyfyngiadau Ewrop sy’n gwarafun yr hawl inni roi cymhorthdal i ddiwydiant sydd o bwysigrwydd cenedlaethol i ddiogelwch ein cenedl.

Rhyddid i gadw’r bunt, ac nid i gael ein gorfodi i dderbyn yr Ewro. Nid i gael ein clymu wrth bolisi ariannol canolog sy’n ddiffygiol. Polisi sy’n peri diweithdra uchel ymysg ieuenctid yn Sbaen, yr Eidal a Phortiwgal wrth ddilyn breuddwydion diffygiol Ewrop o wladwriaeth ffederal.
Rhyddid i droi at ein cyfeillion yn y byd, sef yr UDA, Awstralia, Seland Newydd a’r Gymanwlad a datblygu partneriaethau masnachu newydd. Hyd yn oed rhyddid i lunio cytundeb masnachu am ddim ag Ewrop, petaent ond yn gallu goresgyn y syniad bod annibyniaeth yn rhywbeth i’w gosbi a bod angen cosbi Prydain.

Y rhyddid i drin a thrafod y cytundebau masnachu gorau i Brydain drwy’r byd i gyd. Nid yw’n cymryd 7 mlynedd nac angen 27 o Lywodraethau i gadarnhau cytundeb masnach (Canada) - mae o ond yn cymryd ein Senedd, ein Haelodau Seneddol ni, yn annibynnol o unrhyw wlad arall i afael yn yr awenau. Inni fwrw ymlaen fel gwlad.

Y rhyddid i fargeinio ynghylch mater Gogledd Iwerddon unwaith ac am byth. I drin a thrafod â Gweriniaeth Iwerddon ynghylch y ffordd i wneud cynnydd heb y bygythiad o ddim cytundeb masnach am ddim ag Ewrop. Ac i ddatrys y mater yn derfynol â Sbaen ynghylch eu hawliad ar Gibraltar.

Anfon neges i’r byd bod Prydain Fawr yn ôl ar ei thraed i wneud busnes â’r byd.

Y rhyddid i sefydlu Prydain Fawr fel cartref busnes y byd. Adeiladu seilwaith sydd ymysg y mwyaf blaenllaw yn y byd ar gyfer busnes a gofal cymdeithasol i helpu’n holl bobl i ffynnu, nid dim ond rhyw lond dwrn ym Mrwsel.

Os ydych yn credu mewn rhyddid, fel rwyf i’n ei wneud, yna: Mae’n rhaid ichi ymuno â Phlaid Brexit fel cefnogwr.

Mae’n rhaid ichi ddweud wrth eich cyfeillion a’ch teulu am gefnogi Plaid Brexit, ac yn anad dim, mae’n rhaid i Chi bleidleisio dros Blaid Brexit yn yr etholiad cyffredinol nesaf a throsof i fel eich Aelod Seneddol Plaid Brexit yn Wrecsam.

Click WhatsApp Ian for more information.